• Giáo trình
  • 519 C4701T
    Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo /
DDC 519 C4701T
Tác giả CN Chu, Văn Tuấn
Nhan đề Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo / Chu Văn Tuấn, Phạm Thị Kim Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2008
Mô tả vật lý 247tr. ; 21cm.
Phụ chú Học viên tài chính
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Dự báo thống kê
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Kim Vân
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236091
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0016774
0021
004B76A1B7C-8A52-4CB5-A10A-ECA2BF7CF514
005201807120752
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c25.000VND
039|a20180712075245|blinhntu|c20180628102716|dhuentm|y20180621155004|zvandtq
082 |a519|bC4701T
100 |aChu, Văn Tuấn
245 |aBài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo / |cChu Văn Tuấn, Phạm Thị Kim Vân
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2008
300 |a247tr. ; |c21cm.
500 |aHọc viên tài chính
653 |aCâu hỏi
653 |aDự báo thống kê
653 |aThống kê
653|aBài tập
700 |aPhạm, Thị Kim Vân
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236091
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/biataplythuyetthongkevaphantichdubaothumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236091 TVTT_Kho sách T9 519 C4701T Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment