• Sách tham khảo
  • 338.7 H1114H
    Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 /
DDC 338.7 H1114H
Tác giả CN Hà, Minh Hiệp
Nhan đề Doanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 / Hà Minh Hiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2020
Mô tả vật lý 206tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Cách mạng 4.0
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238930-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119792
0022
0046492A1A5-F104-4C9D-B180-112557DBBCC2
005202209271620
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c86.000
039|y20220927162007|zhuentm
082 |a338.7|bH1114H
100 |aHà, Minh Hiệp
245 |aDoanh nghiệp với lộ trình tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 / |cHà Minh Hiệp
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2020
300 |a206tr. ; |c24cm.
653 |aCách mạng 4.0
653 |aDoanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238930-3
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/doanhnghiepvoilotrinhtiepcancachmangcongnghiep4.0haminhhiep2020thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238930 TVTT_Kho sách T9 338.7 H1114H Sách tham khảo 1
2 10238931 TVTT_Kho sách T9 338.7 H1114H Sách tham khảo 2
3 10238932 TVTT_Kho sách T9 338.7 H1114H Sách tham khảo 3
4 10238933 TVTT_Kho sách T9 338.7 H1114H Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment