• Sách tham khảo
  • 691.9 Ng 527 Ph
    Công nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt /
DDC 691.9 Ng 527 Ph
Tác giả CN Nguyễn Văn Phiêu
Nhan đề Công nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt / Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 2010 : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu cách nhiệt
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu cách âm
Khoa Vật liệu xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Chánh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026305-7
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036545-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018210
0022
0041E744681-C0F4-472B-BD32-AEC3A8B38611
005201405290932
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180806164259|bnganpt|c20140529093002|dvanpth|y20131119074732|znguyenloi
082 |a691.9|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Văn Phiêu
245 |aCông nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt / |cNguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2005
300 |a2010 : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aVật liệu cách nhiệt
650 |aVật liệu cách âm
690 |aVật liệu xây dựng
700|aNguyễn Văn Chánh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026305-7
852|bKho mượn|j(2): 3000036545-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/congnghevatlieukhoangcachamcachnhiet_nguyenvanphieu/0congnghevatlieukhoangcachamcachnhiet_nguyenvanphieuthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment