DDC 624.15136 P492Q
Tác giả CN Phan Hồng Quân
Nhan đề Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2009
Mô tả vật lý 263 tr. ; 27 cm
Từ khóa tự do Cơ học đất
Từ khóa tự do Xây dựng
Khoa Xây dựng
Ngành Xây dựng
Môn học Cơ học đất
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(143): 20213073-215
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114985
00214
004B1992167-3E62-45A9-90E0-BC977C8D0789
005202206160950
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020|c75.000VND
039|a20220616095018|blinhntu|c20191001153034|dvandtq|y20191001153023|zvandtq
082 |a624.15136|bP492Q
100 |aPhan Hồng Quân
245 |aCơ học đất / |cPhan Hồng Quân
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2009
300 |a263 tr. ; |c27 cm
653|aCơ học đất
653|aXây dựng
690|aXây dựng
691|aXây dựng
692|aCơ học đất
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(143): 20213073-215
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cohocdat_phanhongquan/0cohocdat_phanhongquanthumbimage.jpg
890|a143|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20213193 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 121
2 20213194 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 122
3 20213195 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 123
4 20213196 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 124
5 20213197 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 125
6 20213198 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 126
7 20213199 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 127
8 20213200 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 128
9 20213201 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 129
10 20213202 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 130

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment