• Sách tham khảo
  • 332.1 B6621TCH
    Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường,hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay /
DDC 332.1 B6621TCH
Tác giả TT Bộ tài chính
Nhan đề Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường,hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay / Bộ tài chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 299tr. ; 24cm.
Phụ chú Sách nhà nước đặt
Từ khóa tự do Chính sách tài chính
Từ khóa tự do Lâm nghiệp
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Thư viện số(3): 10100798-800
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120046
0022
004C4C0BC8F-63AB-4C98-9ABB-258FB087BB85
005202401040940
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20240104094030|zhuentm
082 |a332.1|bB6621TCH
110 |aBộ tài chính|bBộ tài chính
245 |aCơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường,hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay / |cBộ tài chính
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2023
300 |a299tr. ; |c24cm.
500 |aSách nhà nước đặt
653 |aChính sách tài chính
653 |aLâm nghiệp
653 |aNông nghiệp
852|a10|bTVTT_Thư viện số|j(3): 10100798-800
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/cochechinhsachtaichinhphucvusuphattriencuacacnonglamtruong...botaichinh2023thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100798 TVTT_Thư viện số 332.1 B6621TCH Sách tham khảo 1
2 10100799 TVTT_Thư viện số 332.1 B6621TCH Sách tham khảo 2
3 10100800 TVTT_Thư viện số 332.1 B6621TCH Sách tham khảo 3

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment