Thời gian phục vụ độc giả

1. Phòng phục vụ mượn giáo trình: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 07h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

2. Phòng phục vụ đọc tham khảo Quốc văn: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 07h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

3. Phòng phục vụ đọc tham khảo Ngoại văn: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 07h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

4. Phòng Internet: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 07h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

Các phòng Mượn giáo trình - Phòng đọc tham khảo Quốc văn - Tham Khảo ngoại văn - Phòng internet phục vụ đến 16h30 hàng ngày. Thời gian cuối giờ tổ chức xếp giá lưu kho tài liệu.

5. Phòng tự học: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Từ 7h30 đến 17h00. Trong thời gian ôn thi (theo lịch của Phòng Đào tạo) sẽ mở cửa phòng tự học cho sinh viên từ 7h30 đến 20h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.