Dòng Nội dung
1
Vật liệu xây dựng / Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
Hà Nội : Lao động, 2012
347tr. : ; 21cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Vật liệu xây dựng / Viết theo chương trình đã được Hội đồng môn học ngành Xây dựng thông qua Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu, Phan Khắc Trí
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
348tr. : ; 21cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự: Phạm Duy Hữu: Phan Khắc Trí
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
347tr. ; 20cm.


Đầu mục:4