Dòng Nội dung
1
Bài tập Cơ sở tự động / Lương Văn Lăng
Tp. HCM : Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2004
112 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập điều khiển tự động / Nguyễn Thị Phương Hà
Tp. HCM : Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2005
268 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Cánh tay robot 4 bậc tự do điều khiển qua phần mềm Labview / Cao Tiến Dũng; Th.s Vũ Thị Hiếu hướng dẫn
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2019
47 Tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình / Hoàng Minh Sơn
Hà Nội : Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006
489tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình / Hoàng Minh Sơn
Hà Nội : Bách Khoa, 2009
489tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)