Dòng Nội dung
1
Giáo trình dao động và tiếng ồn ô tô / Lâm Mai Long
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017
114 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Trình chiếu dao đồng và tiếng ồn
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
102 tr. ; cm.
Khoa ô tô

Tài liệu số:1

3
Trình chiếu dao động và tiếng ốn
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt, 2023
102 tr. ; cm.
Khoa ô tô