Dòng Nội dung
1
50 quy tắc vàng nghệ thuật đàm phán / Jean Paul Guedj Đoàn Hương Giang dịch
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2019
92tr. ; 17cm.


Đầu mục:4