Dòng Nội dung
1
Bài giảng cảm biến ứng dụng trên ô tô / Lương Đức Nghĩa
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
186 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

2
Các chất ô nhiễm trong khí xả động cơ đốt trong / Tăng Bá Đại
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
272 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

3
Động cơ đốt trong : Bài giảng / Nguyễn Văn Bằng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
159 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

4
5