Dòng Nội dung
1
Bài tập Cơ sở tự động / Lương Văn Lăng
Tp. HCM : Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2004
112 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập điều khiển tự động / Nguyễn Thị Phương Hà
Tp. HCM : Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2005
268 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Bảo vệ rơ le và tự động hóa
Hà Nội : Trường ĐHCN Việt - Hung, 2023
120 tr. ; cm.
Khoa Điện - Điện tử

Tài liệu số:1

4
Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện / Nguyễn Hoàng Việt
Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2011, 2012
401 tr., 518 tr. ; 24 cm, 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ sở tự động / Lương Văn Lăng
Tp. HCM : Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2007
262 tr. ; 24 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)