Dòng Nội dung
1
Đo lường và điều khiển bằng máy tính / Nguyễn Huyền Trang
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
173 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

2
Khai thác đa phương tiện / Nguyễn Huyền Trang
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
279 tr. ; cm.


Tài liệu số:1

3
Truyền dẫn số / Nguyễn Huyền Trang
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
216 tr. ; cm.


Tài liệu số:1