Dòng Nội dung
1
Digital Design And Synthesis (Thiết kế mạch số) / Phùng Toàn Thắng
Hà Nội : Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
379 tr. ; cm.2
Thiết kế VLSI / Phùng Toàn Thắng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
285 tr. ; cm.


Tài liệu số:1