Dòng Nội dung
1
Hệ thống điện lạnh trên ô tô : Bài giảng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
71 tr. ; cm.
Khoa ô tô

Tài liệu số:1

2
Hệ thống điện, điện tử điều khiển động cơ : Bài giảng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
325 tr. ; cm.
Khoa ô tô

Tài liệu số:1

3
Hệ thống tiện nghi và an toàn trên ô tô : Bài giảng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
217 tr. ; cm.
Khoa ô tô

Tài liệu số:1

4
Kỹ thuật ô tô xe máy : Bài giảng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
106 tr. ; cm.
Khoa ô tô

Tài liệu số:1

5
Lý thuyết ô tô : Bài giảng
Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
148 tr. ; cm.
Khoa ô tô

Tài liệu số:1