DDC 629.28
Tác giả TT Khoa ô tô
Nhan đề Thực tập hệ thống điện động cơ : Bài giảng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2023
Mô tả vật lý 55 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bài giảng điện tử
Từ khóa tự do Động cơ ô tô
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120106
0024
004ABAC69F8-123E-4EA5-AB2A-BC57B173DA46
005202403221559
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240322155956|zlinhntu
082 |a629.28
110 |aKhoa ô tô|bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aThực tập hệ thống điện động cơ : |bBài giảng
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2023
300 |a55 tr. ; |ccm.
653 |aBài giảng điện tử
653 |aĐộng cơ ô tô
653 |aHệ thống điện
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangoto/thực tập hệ thống điện động cơ(ok)_01thumbimage.jpg
890|c1
Comment